Användarvillkor för Building Green Online (BGO)

Uppdaterad 2020-12-02

Med Användarvillkor i obestämd eller bestämd form avses vid varje tid gällande villkor enligt denna handling.

Det är viktigt att Du läser igenom nedanstående villkor innan Du accepterar dem.

Användarvillkoren gäller mellan innehavaren av ett användarkonto, Användaren, å ena sidan och Building Green in Sweden AB (nedan SGBC) å andra sidan.

Tillämplighet och ändringar av villkor

1. Genom att skapa ett användarkonto i BGO och kryssa i rutan "Jag accepterar” bekräftar innehavare av användarkonto att denne har läst och accepterat Användarvillkoren, samt förbinder sig att följa dessa. Dessa Användarvillkor gäller från och med det datum som användarkontot skapas i BGO.

2. SGBC förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren. Varje gång villkoren ändras kommer SGBC att informera Användaren via e-postutskick eller via notifikation i BGO. Ändringarna träder dock i kraft mellan parterna redan vid införandet av villkorsändringen i BGO. Det åligger Användaren att regelbundet kontrollera i BGO om någon villkorsändring skett.

3. Användaren är även införstådd med att vissa av de tjänster som SGBC erbjuder eller kommer att erbjuda (såsom certifieringar och forum) och som använder samma användarkonto för åtkomst, kan vara förenade med egna villkor utöver de villkor som redovisas i Användarvillkoren för Building Green Online (BGO). SGBC är skyldig att i förekommande fall upplysa Användaren om de särskilda villkoren i anslutning till de aktuella tjänsterna.

Registrering av användarkonto

4. Skapande av användarkonto till de av SGBC erbjudna tjänsterna, som är ämnade att användas via användarkontot, förutsätter accepterande av Användarvillkoren. Användare måste vidare fylla i ett formulär med användarinformation. Användare förbinder sig härvid att fylla i korrekta och kompletta uppgifter samt att fortlöpande uppdatera dessa uppgifter.

5. När alla nödvändiga formaliteter i formuläret är ifyllda och villkor accepterade tilldelas Användare ett användarkonto, användarnamn och ett lösenord. Användningen av tjänster via BGO kan göras efter inloggning på användarkontot.

6. Lösenordet till användarkontot är strängt konfidentiellt. Användaren förbinder sig att inte sprida sitt lösenord till obehöriga. Användaren ansvarar för sådana handlingar som annan än Användaren kan komma att göra via Användarens användarkonto. Skulle Användaren få vetskap om att dennes användarkonto, användarnamn eller lösenord kommit i orätta händer eller har blivit utsatt för missbruk, skall Användaren omedelbart meddela SGBC detta. Felaktig användning av användarkonto kan innebära att kontot dras in med omedelbar verkan och Användaren har därmed inte längre tillgång till BGO.

7. För Användare som är en juridisk person ska det av användarnamnet framgå att det är en juridisk person. Det är inte något hinder att flera medarbetare hos den juridiska personen använder samma användarkonto. Det åligger Användaren att säkerställa att lösenordet inte sprids till obehöriga.

8. Användaren är ansvarig för att alla medarbetare som loggar in i BGO via Användarens konto är medvetna om dessa Användarvillkor och andra tillämpliga villkor.

Tillåten användning

9. BGO är ett digitalt verktyg som är avsett att användas inom ramen för de certifieringsprocesser som utförs av och med SGBC. SGBC ansvarar inte för förlust av information, data eller dokumentation som användaren har laddat upp i BGO efter att certifieringen inte längre är giltig eller vid avslagen/avbruten ansökan.

10. Användare får inte försöka få obehörig åtkomst till BGO, den server där BGO lagras eller server, dator eller databas som är ansluten till BGO. Användare får inte utsätta BGO för överbelastningsattacker eller liknande.

Virus

11. SGBC kan inte garantera att BGO kommer att vara fri från virus. Användaren bör använda antivirusprogram för att säkerställa att användarens dator och IT-miljö skyddas.

12. Användaren får inte missbruka BGO genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, eller annat material som är tekniskt skadligt.

Ansvar

13. SGBC uppdaterar BGO kontinuerligt och kan komma att ändra innehållet i systemet. SGBC kan inte garantera att BGO, eller innehåll i systemet, kommer att vara tillgängligt för användaren efter att certifieringen inte längre är giltig eller vid avslagen/avbruten ansökan. Användaren ansvarar för att vidta åtgärder som krävs för att ha tillgång till information lämnad och dokumentation uppladdad i BGO.

14. Användaren är ansvarig för eventuell konfiguration av webbläsare för att få tillgång till BGO.

15. SGBC kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada orsakad av ett virus, serviceattacker, eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av Användarens användning av BGO eller SGBC:s webbplats eller nedladdning av innehåll på den, eller på någon webbplats som är kopplad till den.

16. SGBC ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser från BGO. Sådana länkar bör inte tolkas som att de är rekommenderade av SGBC. SGBC ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå från användning av dem och har vidare ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser.

17. SGBC ansvarar inte för förlust, skada, fel eller brist som Användaren lider till följd av användningen av BGO, och är därmed inte ansvarig för utebliven vinst, besparing eller annan indirekt skada, inklusive Användarens eventuella ersättningsskyldighet mot tredje man. SGBC:s ansvar för de certifieringstjänster som tillhandhålls genom BGO regleras i villkoren för certifiering som finns tillgängliga på SGBC:s hemsida.

18. All information och uppladdad dokumentation som lämnas i BGO ses som en formellt inlämnad handling från Användaren och kan komma att påföras avgifter enligt gällande villkor och prislistor för certifiering.

Personuppgifter

19. SGBC behandlar personuppgifter i enlighet med vad som anges i SGBC:s vid var tid gällande integritetspolicy som finns tillgänglig på SGBC:s webbplats.

Uppsägning och modifiering

20. Om SGBC finner anledning att anta att Användaren bryter eller har brutit mot något av dessa villkor har SGBC rätt att, utan förvarning eller skyldighet för SGBC att utan ersättning till Användaren, avsluta Användarens användarkonto, ta bort data och filer som finns däri samt neka Användaren tillgång till alla eller delar av SGBC:s tjänster.

21. SGBC förbehåller sig rätten att, utan förvarning eller skyldighet för SGBC att utge ersättning till Användaren, ta bort information som innehåller uppenbara fel.

22. SGBC förbehåller sig rätten att utan förvarning eller skyldighet för SGBC att utge ersättning till Användaren ändra eller dra in tjänsterna i BGO.

Användning av data

23. SGBC har rätt att för statistik- och marknadsföringsändamål, forskning och utvecklingsarbete inom SGBC:s verksamhetsområden antingen själv eller låta utomstående använda av Användaren lämnade uppgifter, sammanställningar, etc.

Vid publicering av resultat av statistik- och marknadsföringsändamål, forskning och utvecklingsarbete kommer uppgifter, sammanställningar, etc. som Användaren lämnat att vara avidentifierade.